Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n aineistonhallinnan opas: Menetelmien ja infrastruktuurien avoimuus

Mitä menetelmien ja infrastruktuurien avaaminen tarkoittaa?

Tutkimusmenetelmien avaamisella pyritään lisäämään tutkimuksen laatua, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tutkimusmenetelmä voi kattaa tutkimuksen eri vaiheet mukaan lukien tutkimusaineiston keräämisen, tutkimusympäristön dokumentoinnin ja tutkimukseen sisältyvän päättelyn. Tutkimusmenetelmä voidaan julkaista esimerkiksi vertaisarvioidulla alustalla.

Useimmiten tutkimusmenetelmien avoimuuteen voidaan soveltaa samoja FAIR-data periaatteita kuin tutkimusaineiston avoimuuteen. Tutkimusmenetelmien löydettävyys (Findable), saavutettavuus (Accessible), yhteentoimivuus (Interoperable) ja uudelleenkäytettävyys (Re-usable) osaltaan myös tukee tutkimusaineiston avoimuutta ja käyttöä uuden tutkimuksen tai innovaatioprojektin yhteydessä. Lisäksi tutkimusmenetelmien avoimuutta voidaan tukea esimerkiksi avoimella lisensoinnilla.

Tutkimusmenetelmien avaaminen edellyttää niiden vastuullista hallintaa. Dokumentoinnilla on keskeinen rooli tutkimusmenetelmien vastuullisessa hallinnassa, minkä ansiosta oleelliset metodologiset vaiheet voidaan jäljittää. Lisäksi on tarpeen kiinnittää huomiota versiointiin ja varmuuskopiointiin.

Tutkimusinfrastruktuurien avoimuus tukee avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaista toimintaa. Tutkimusinfrastruktuuri voi muodostua tutkimuksen kannalta oleellisista laitteista, tietokannoista, aineistoista ja palveluista. Ne mahdollistavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön, joka ei välttämättä rajoitu korkeakoulukentän sisälle, vaan niitä voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa innovaatioiden synnyttämiseen ja jakamiseen.

Miksi avata?

Julkisella rahoituksella tehdyn tutkimuksen koko prosessin tulisi olla niin avointa kuin mahdollista ja niin rajattua kuin tarpeellista tai kuten EU:n komissio ilmaisee saman asian englanniksi "as open as possible, as closed as necessary". Tutkimuksessa hyödynnetyt menetelmät ovat osa tätä prosessia samoin kuin infrastruktuurit, jotka voivat mahdollistaa tutkimuksen tekemisen ja sen tulosten, aineistojen ja menetelmien jakamisen muiden kanssa.

Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusmenetelmien avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi, mutta pätevillä perusteluilla avaamatta jättäminen on mahdollista.

Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimuksessa hyödynnettyjen menetelmien avaamista artikkelin yhteydessä tai avoimessa tutkimusinfrastruktuurissa. 

Tutkimusmenetelmien avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä niiden avaaminen 

  • tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
  • lisää tutkimuksen laatua, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
  • edistää uusien yhteistyömahdollisuuksien syntymistä
  • voi auttaa rahoituksen saamisessa
  • nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
  • mahdollistaa uusia käyttötapoja
  • lisää kaupallisia innovaatioita.

 

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä ja -infrastruktuureista

Tutkimusinfrastruktuurit

Suomen Akatemian sivusto tutkimusinfrastruktuureista ja niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista.

FAIR-periaatteet

FAIR-periaatteet on kehitetty laajassa, kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ja ne julkaistiin vuonna 2016. FORCE11-ryhmittymä on osallistunut FAIR-periaatteiden kommentointiin ja jakaa tietoa niiden käyttöönoton tueksi. Niiden noudattamisesta on EU:n neuvoston linjaus ja opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut FAIR-periaatteisiin.

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus julkaistaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osalinjaus tutkimusdatan avoimesta saatavuudesta julkaistiin 2021 ja toinen osalinjaus tutkimusmenetelmien avoimen saatavuudesta julkaistiin 2023.