Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n datanhallinnan opas: Etusivu

Ohjeistus tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuudesta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen suhde datanhallintaan

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoin data on yksi hyvän datanhallinnan mahdollisista lopputuloksista.

Turun ammattikorkeakoulu edistää osaltaan avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), joka jaetaan kansallisesti neljään eri osa-alueseen:
 
1) avoin toimintakulttuuri
2) avoimet julkaisut
3) avoimet datapohjaiset aineistot ja menetelmät
4) avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit.

Avoimen tieteen koordinoinnista Suomessa vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen on noudatettava aineistonhallinnassa tutkimuseettisiä ohjeita sekä huolehdittava luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita: Eettinen Ennakkoarviointi ihmistieteissä.

Tutustu Turun AMK:n Tutkimusetiikka-sivustoon Messissä.

Datapohjaisten aineistojen hallinta Turun AMK:ssa

Datapohjaisilla aineistoilla tarkoitetaan Turun ammattikorkeakoulussa henkilökunnan ja opiskelijoiden TKI-toiminnassa tuottamia digitaalisia aineistoja. Tällaisia ovat esimerkiksi mittaustulokset, tilastot, kuvat, äänitallenteet, haastattelujen litteroinnit, kyselyaineistot tai kenttätyöhavainnot.

Datanhallinnalla tarkoitetaan sitä, että data ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökelpoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu tutkimusaineiston koko elinkaaren ajan.

Avoimen TKI-toiminnan linjaukset Turun AMK:ssa

Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf) on otettu käyttöön vararehtorin päätöksellä 1.1.2017 alkaen. 

Avoin TKI-toiminta on osa avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), joka sisältää koko tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan ja tutkimustuotoksiin. Turun AMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 – 2025 ja kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment).

Avointa tiedettä ja tutkimusta edistävien kannanottojen lisäksi Turun AMK:n avoimessa TKI-toiminnassa huomioidaan seuraavat kansalliset linjaukset:

Turun AMK:n TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen käsittelyn periaatteet ja linjaukset kuvataan dokumentissa Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf).

Tutkimusaineistojen elinkaari ja avoimuus

Datapohjaisen aineistoon elinkaari on pidempi kuin aineiston tuottaneen projektin elinkaari:

Tutkimusaineistojen elinkaari

 

Lähde: Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/. urn:nbn:fi:fsd:V-201504200001 (Viitattu 21.9.2020.)

 

Datapohjaisten aineistojen hyvä hallinta mahdollistaa niiden elinkaaren jatkumisen

 • uudelleen käyttönä uusissa tutkimuksissa
 • käyttönä opetuksessa
 • käyttönä opiskelussa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan aineiston elinkaaren tapahtumia:

 • minkälaisia aineistoja on tarkoitus kerätä,
 • miten niitä kerätään,
 • miten ja missä niitä käsitellään, kuvataan tallennetaan ja arkistoidaan,
 • miten ne avataan.

Vastuullinen tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprosessin eri vaiheissa:

Lähde: ATT-hanke (CC BY)

Datapohjaisten aineistojen vastuullinen hallinta edistää laatua

Datan vastuullinen hallinta edistää TKI-toiminnan laatua, näkyvyyttä ja saatavuutta. ​

Kun datan hyvästä hallinnasta huolehditaan, siitä hyötyvät kaikki. TKI-toiminnan avoimuus lisää sen vaikuttavuutta, tunnettuutta ja verkostoitumista sekä nopeuttaa tutkimusta, mahdollistaa toistettavuuden ja vähentää päällekkäistä työtä. On siis tärkeää tietää, millaisia dataa organisaatiossamme syntyy ja miten se on saatavissa käyttöön.

Tutkijalle datan julkaiseminen on tieteellinen meriitti. Julkaisujen tutkimusaineistoihin viittaaminen lisää tutkimustulosten laatua ja luotettavuutta. Lue lisää Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta lisää aineistojen jatkokäytön ja avoimen saatavuuden hyödyistä.

Hankkeen sopimusten, datapohjaisten aineistojen ja tulosten hyvä hallinta

 • sujuvoittaa hanketyöskentelyä
 • helpottaa hankkeessa syntyvien aineistojen organisointia, säilyttämistä ja löytymistä
 • mahdollistaa hankkeen tulosten avoimen julkaisemisen
 • luo edellytykset hankkeessa kerättyjen aineistojen avaamiselle ja jatkokäytölle.

Hyvän datanhallinnan seurauksena

 • tutkija löytää omat aineistonsa
 • organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • toistettavuus mahdollistuu, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
 • päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                                
 • pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • ulkoiselle rahoittajalle raportointi helpottuu.

Mitä on avoin TKI-toiminta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä datanhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla openscience@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Lisätietoa avoimesta tieteestä

Avoin tiede EU:ssa

Avoimen tieteen terminologiaa

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n datanhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.