Siirry pääsisältöön

Turun AMK:n aineistonhallinnan opas: Etusivu

Avoimen tieteen ja tutkimuksen suhde aineistonhallintaan

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusaineisto ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoin data on yksi hyvän tutkimusaineistonhallinnan mahdollisista lopputuloksista.

Turun ammattikorkeakoulu edistää osaltaan avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), joka jaetaan kansallisesti neljään eri osa-alueseen:
 
1) avoin toimintakulttuuri
2) avoimet julkaisut
3) avoimet tutkimusaineistot ja menetelmät
4) avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit.

Avoimen tieteen koordinoinnista Suomessa vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen on noudatettava aineistonhallinnassa tutkimuseettisiä ohjeita sekä huolehdittava luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita: Eettinen Ennakkoarviointi ihmistieteissä.

Tutustu Turun AMK:n Tutkimusetiikka-sivustoon Messissä.

Tutkimusaineiston hallinta Turun AMK:ssa

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan Turun ammattikorkeakoulussa henkilökunnan ja opiskelijoiden TKI-toiminnassa tuottamia aineistoja. Tällaisia ovat esimerkiksi mittaustulokset, tilastot, kuvat, äänitallenteet, haastattelujen litteroinnit, kyselyaineistot, kenttätyöhavainnot ja fyysiset näytteet.

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineisto ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökelpoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu tutkimusaineiston koko elinkaaren ajan.

Avoimen TKI-toiminnan linjaukset Turun AMK:ssa

Avoin TKI-toiminta on osa avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), joka sisältää koko tutkimusprosessin avoimuuden tutkimussuunnitelmasta tutkimusdataan ja tutkimustuotoksiin. Turun AMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 – 2025 ja kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment).

Avointa tiedettä ja tutkimusta edistävien kannanottojen lisäksi Turun AMK:n avoimessa TKI-toiminnassa huomioidaan seuraavat kansalliset linjaukset:

Turun AMK:n TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen käsittelyn periaatteet ja linjaukset kuvataan dokumentissa Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf).

Tutkimusaineistojen elinkaari ja avoimuus

Tutkimusaineiston elinkaari on pidempi kuin aineiston tuottaneen projektin elinkaari:

Tutkimusaineistojen elinkaari

 

Lähde: Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/. urn:nbn:fi:fsd:V-201504200001 (Viitattu 21.9.2020.)

 

Tutkimusaineistojen hyvä hallinta mahdollistaa niiden elinkaaren jatkumisen:

 • uudelleenkäyttönä uusissa tutkimuksissa
 • käyttönä opetuksessa
 • käyttönä opiskelussa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan aineiston elinkaaren tapahtumia:

 • minkälaisia aineistoja on tarkoitus kerätä,
 • miten niitä kerätään,
 • miten ja missä niitä käsitellään, kuvataan tallennetaan ja arkistoidaan,
 • miten ne avataan.

Vastuullinen tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprosessin eri vaiheissa:

Lähde: ATT-hanke (CC BY)

Tutkimusaineistojen vastuullinen hallinta edistää laatua

Aineiston vastuullinen hallinta edistää TKI-toiminnan laatua, näkyvyyttä ja saatavuutta. ​

Kun tutkimusaineiston hyvästä hallinnasta huolehditaan, siitä hyötyvät kaikki. TKI-toiminnan avoimuus lisää sen vaikuttavuutta, tunnettuutta ja verkostoitumista sekä nopeuttaa tutkimusta, mahdollistaa toistettavuuden ja vähentää päällekkäistä työtä. On tärkeää tietää, millaista aineistoa organisaatiossamme syntyy ja miten se on saatavissa käyttöön.

Tutkijalle aineiston julkaiseminen on tieteellinen meriitti. Julkaisujen tutkimusaineistoihin viittaaminen lisää tutkimustulosten laatua ja luotettavuutta. Lue lisää Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta lisää aineistojen jatkokäytön ja avoimen saatavuuden hyödyistä.

Hankkeen sopimusten, tutkimusaineistojen ja tulosten hyvä hallinta

 • sujuvoittaa hanketyöskentelyä
 • helpottaa hankkeessa syntyvien aineistojen organisointia, säilyttämistä ja löytymistä
 • mahdollistaa hankkeen tulosten avoimen julkaisemisen
 • luo edellytykset hankkeessa kerättyjen aineistojen avaamiselle ja jatkokäytölle.

Hyvän aineistonhallinnan seurauksena

 • tutkija löytää omat aineistonsa
 • organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • toistettavuus mahdollistuu, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
 • päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                                
 • pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • ulkoiselle rahoittajalle raportointi helpottuu.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä aineistonhallinnan asiantuntijoihin sähköpostilla datasupport@turkuamk.fi.

Autamme mielellämme!

Lisätietoa avoimesta tieteestä

Avoin tiede EU:ssa

Avoimen tieteen terminologiaa

Oppaan käyttöoikeudet

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan tekemisessä on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia oppaita:

Turun AMK:n aineistonhallinnan oppaan käyttöoikeudet:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ei koske kuvia tai videoita, ellei erikseen mainittu.