Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Johdatus tiedonhankintaan -opas: Tiedonhaun arviointia

Tiedonlähteiden arviointi

Kriittinen lähdemateriaalin arviointi on tärkeä osa opiskelua ja tutkimustyötä. Lähdemateriaalia arvioidessasi kiinnitä huomiota

 • julkaisun tyyppiin (artikkeli, väitöskirja, mielipidekirjoitus...)
  • tieteellinen julkaisu vs. populaarijulkaisu
  • artikkeleissa tieteellisten julkaisujen vertaisarviointi
 • lähteen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen 
  • esim. onko lähteellä kaupallisia sidoksia
 • lähteen ajankohtaisuuteen ja ikään
 • tekijän/tuottajan asiantuntijuuteen ja taustaorganisaatioon
 • lähteen alkuperäisyyteen
  • alkuperäinen tutkimus (primaarilähde) vs. siitä kertova uutinen (sekundaarilähde)
 • viitteisiin ja lähdeluetteloon
  • onko käytetyt tiedonlähteet ilmoitettu ja onko ne merkitty asianmukaisesti
  • arvioi käytettyjen lähteiden määrää ja laatua

Opinnäytetyössä suurin osa lähteistä tulisi olla tieteellisiä. Joillakin aloilla, esimerkiksi tekniikan alalla, valtaosa käytettävistä lähteistä voi kuitenkin olla ammattikirjallisuutta. Joka tapauksessa on tärkeää osata erottaa toisistaan tieteellinen julkaisu ja populaari julkaisu. Populaareja julkaisuja ovat esimerkiksi aikakauslehdet (magazine), sanomalehdet (newspaper) ja ammattilehdet (trade journal).

Mikä on tieteellinen artikkeli?

 • tieteellisen artikkelin laadun takaa vertaisarviointi
 • tieteellinen artikkeli noudattaa IMRD-rakennetta. Artikkelista on löydettävissä seuraavat osiot: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion).
 • artikkelin kirjoittaja on tutkija/asiantuntija ja tekijän taustaorganisaatio on kerrottu
 • artikkelissa on käytetty lähteitä, jotka on merkitty tekstiviitteisiin ja lähdeluetteloon

Tieteelliseen julkaisemiseen liittyy vertaisarviointi, peer review- tai referee -menettelyksi kutsuttu prosessi. Vertaisarvioinnissa lehteen julkaistavaksi tarjotun käsikirjoituksen arvioivat ulkopuoliset, samaa alaa edustavat tutkijat. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. kysymyksen asetteluun, käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja tulosten tulkintaan. Arvioinnissa myös varmistetaan, että tekstin rakenne vastaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. Arvioijat voivat suositella artikkelin julkaisemista tai julkaisematta jättämistä. Arvioijat voivat myös määritellä korjaukset, joita artikkeliin on tehtävä ennen sen julkaisemista.

Vertaisarvioinnin ajatellaan olevan tae artikkelien korkeasta laadusta. Monissa tietokannoissa hakutulokset voi rajata vertaisarvioituihin artikkeleihin. Käytettyjä termejä ovat mm. scholarly, peer reviewed, research article, review article

Finnan ulkomaiset artikkelit -haussa voi rajata hakutuloksen koskemaan vertaisarvioituja artikkeleita:

 

Primaarilähteessä eli alkuperäisessä tiedonlähteessä jaetaan uutta tietoa ja ne tarjoavat suoraa todistusaineistoa aiheestaan. Primaarilähteitä ovat esimerkiksi tutkimusartikkelit ja väitöskirjat, joissa kirjoittajat raportoivat omasta tutkimuksestaan ja sen tuloksista.

Sekundaarilähde eli toisen käden lähde taas kertoo primaarilähteestä. Sekundaarilähde kommentoi toisten tutkimusta, arvioi tai referoi sitä, vertailee tutkimuksia keskenään, tai vetää eri tutkimusten tuloksia yhteen. Sekundaarilähteitä ovat esimerkiksi tutkimustuloksista kertovat uutiset, kirjallisuuskatsaukset, meta-analyysit ja oppikirjat.

Pyri aina käyttämään primaarilähteitä työssäsi. Sekundaarilähteet sisältävät tulkintaa, ja alkuperäisen lähteen sisältö voi vääristyä. Sekundaarilähteet eivät kuitenkaan automaattisesti ole käyttökelvottomia, vaan lähteen käytettävyyttä tulee arvioida yhdessä muiden kriteerien kanssa. Voit käyttää lähteenä esimerkiksi tieteellisessä julkaisussa ilmestynyttä kirjallisuuskatsausta, jossa kerrotaan, mitä tietystä aihepiiristä tiedetään eri tutkimusten valossa. Voit käyttää myös artikkelia, jossa kirjoittaja kertoo väitöskirjansa tuloksista. Iltapäivälehdessä julkaistua uutista uudesta tutkimustuloksesta taas ei voi käyttää, vaan sinun tulee etsiä käsiisi alkuperäinen tutkimus, johon uutisessa viitataan.

Katso video primaari- ja sekundaarilähteiden eroista ja niiden tunnistamisesta:

Oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu Turun AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle itsenäisen tiedonhankinnan tueksi. Opas on Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssin oppimateriaalia.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoon  e-lomakkeella  tai s-postilla kirjasto@turkuamk.fi. Tervetuloa myös kampuskirjastoihin, autamme mielellämme!