Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta Turun ammattikorkeakoulussa

Avoin TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen vastinpari yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttämälle käsitteelle "avoin tiede ja tutkimus". Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön ammatillista verkostoitumista sekä opiskelijoiden osallistamista TKI-toimintaan jo ennen opinnäytetyöprosessia.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

Turun ammattikorkeakoulussa on sitouduttu avoimen TKI-toiminnan periaatteisiin. Lisätietoa sekä periaatteet löydät Messistä (intranet) ja Turun AMK:n verkkosivuilta

TKI-toiminnan avoimuuden yleisiä periaatteita

Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (PDF) laadittiin ja hyväksyttiin loppuvuodesta 2016. Periaatteiden tarkoituksena on toimia asteittaisen mutta koko organisaation läpileikkaavan toimintakulttuurin muutoksen pohjana ja yhteisen tahtotilan muodostamisen mahdollistajana. Dokumentti sisältää mm. seuraavia yleisiä ohjenuoria.

  • TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin tarpeellista.
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat.
  • Avoimuudessa noudatetaan mm. hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä.
  • Luottamuksellisten ja/tai rkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan.
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut.
  • Tuotosten ja aineistojen avaaminen vaatii työtä, jonka kustannukset täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
  • Jokainen on vastuussa ohjeistusten noudattamisesta.

 

Avoimuuden kehittäminen korkeakoulusektorilla

Julkisin varoin tuotetun tiedon avaaminen vapaaseen käyttöön on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Tieteen ja tutkimuksen avoimuutta on  edistetty ja edistetään edelleen useissa eri hankkeissa,  joissa kehitetään avoimen tieteen ja tutkimuksen välineitä ja toimintamalleja. OKM seuraa korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin kehittymistä vuosittain. Kansallisella tasolla avoimen tieteen ja TKI-toiminnan kehittymistä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta. Avoin tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tieteen ja tutkimuksen tietojen ja palvelujen avoimuuden periaatteita, tietojenvaihtoa sekä kansallisten palveluiden kehittämistä. Kansallisen tason toiminnasta saa lisätietoa osoitteesta avointiede.fi/

Vuonna 2018 alkanut "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi" -hanke jatkuu vudoen 2020 loppuun. Hankkeessa kehitetään korkeakoulusektorin avointa toimintaa nimenomaan ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Turun ammattikorkeakoulu osallistuu hankeessa erityisesti työpaketteihin Avoimen toimintakultuurin vahvistaminen ja Aineistojen kestävään käyttö.

Kyseinen tavoitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tieteen ja tutkimuksen tietojen ja palvelujen avoimuuden periaatteita, tietojenvaihtoa sekä palveluiden kehittämistä. - See more at: http://avointiede.fi/viitearkkitehtuuri#sthash.KTUGwlY2.dpuf

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan avoimuutta kehitettiin tätä ennen myös "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa, jonka tavoitteena oli edistää tuotetun tiedon käytettävyyttä ja vaikuttavuutta etenkin pk-sektorilla ja tehostaa ammattikorkeakoulun innovaatioekosysteemin toimivuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. 

Mitä on avoin TKI-toiminta

Ota yhteyttä

Kaipaatko tukea aineistonhallintaan tai avoimeen julkaisemiseen?

Ota yhteyttä sähköpostitse openscience@turkuamk.fi

Avoimen tieteen verkkokurssi

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit on koottu tietokantaan, jonka tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn.