Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: TKI-projektin aineistojen avaaminen ja tulosten julkaiseminen

Aineistojen ja julkaisujen avaaminen

  • Aineistojen avaaminen tarkoittaa sekä tutkimusdatan, -menetelmien että -julkaisujen avaamisen vapaaseen käyttöön.
  • Aineistojen avaamiseen liittyy erilaisia juridisia ja eettisiä kysymyksiä kuin myös teknisiä kysymyksiä, joista pitää sopia ja olla tietoinen jo aineistonhallintasuunnitelmaa tehtäessä. Aineiston käyttöehdoista määrää aina tutkimusaineiston tekijä tai se, kenelle tekijä on siirtänyt oikeudet määrätä aineistosta.
  • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Aineistojen käyttöoikeuksia voi säädellä Creative Commons BY 4.0 lisensseillä tai muilla sopimuksilla.
  • TKI-projekteissa on varmistettava, että julkaiseminen ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain, tekijänoikeuslain tai hankkeeseen liittyvien muiden sopimusten vastaista.
  • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.
  • Turun ammattikorkeakoululla on IDA-, DMPTuuli-, FAIRdata-PAS- sekä Tietoarkiston Aila-palvelulle omat määritellyt yhteyshenkilöt, joihin saa yhteyden koko organisaation yhteisestä avoimen TKI-toiminnan helpdeskistä osoitteessa openscience@turkuamk.fi.

Anonymisointi

Tieto on tunnisteellista, jos sen perusteella voidaan suoraan tai tietoja yhdistelemällä tunnistaa yksittäinen henkilö. Tutkimusaineiston tunnisteet jaetaan yksilöiviin ja epäsuoriin tunnistetietoihin.

  • Suoria tunnistetietoja ovat mm. nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika, ihmisen ääni ja kuva.
  • Epäsuoria tunnisteita ovat mm. kotipaikkakunta ja asuinalue, koulutus, työpaikka ja perheen koostumus.

Anonymisointi tarkoittaa tunnisteiden poistamista aineistosta. Aineisto voidaan anonymisoida, jos tutkimusaineisto on jatkokäytössä järkevästi analysoitavissa ilman tunnisteita eikä muitakaan tutkimuksellisia perusteita tunnisteiden säilyttämiseen ole. Tutkittavan suostumuksella aineisto voidaan säilyttää jatkotutkimuksiin myös tunnisteellisena.

Anonymisointi on suunniteltava huolellisesti ja tapauskohtaisesti. Hyvä ohjeistusta anonymisoinnista löytyy Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirjasta ja Tietoarkiston videoista.

Vain anonymisoitua tietoa voidaan luovuttaa avoimeen käyttöön.

Aineiston avaamisprosessi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirjassa ohjeistetaan datan avaaminen seuraavasti:

1. Valitse ja valmistele aineisto
- ota huomioon datan käyttötarve, laatu ja oikeellisuus, anonymisointivaatimukset, kuvailutiedot (metadata), tunnisteet, linkitys
- muuta data avoimeen, ja jos mahdollista, koneluettavaan formaattiin

2. Liitä aineistoon mahdollisimman avoin lisenssi
- aineistoille hyvä avoin lisenssi on CC BY 4.0, tietokoneohjelmille MIT-lisenssi sekä tietokannoille ja metadatalle CC0
- lisenssin valintaan vaikuttavat myös organisaation politiikat, rahoittajan vaatimukset tai muut sopimukset

3. Tallenna aineisto luotettavaan tallennuspaikkaan
- valitse tallennuspaikka, jossa aineisto tai ainakin sen metatiedot ovat avoimesti nähtävillä, maksuttomasti saatavilla, koneluettavassa ja helposti ladattavassa muodossa sekä kenen tahansa löydettävissä ja hyödynnettävissä
- ks. kotimaiset tallennuspalvelut, ulkomaiset tallennuspalvelut

4. Kuvaile aineisto ja anna sille pysyväistunniste viimeistään nyt
- aineiston kuvailutietojen eli metatietojen avulla käyttäjä voi arvioida aineiston soveltuvuutta käyttötarpeisiinsa
- aineiston kuvailu tehdään yhteistyössä kirjaston asiantuntijoiden kanssa (ota yhteyttä: openscience@turkuamk.fi)
- pysyväistunnisteella (esi. URN tai DOI) varmistat aineiston löytyvyyden; jotkut palvelut, kuten Etsin ja IDA, generoivat sen automaattisesti

5. Sovelluksen tekeminen
- riittääkö pelkkä datan julkaiseminen vai voiko datan käyttöä helpottaa tarjoamalla myös sovelluksia?

Aineistojen avaaminen data-arkistossa


Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, esim. kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.


AVAA-julkaisualusta tarjoaa sovelluksia avointen tutkimusaineistojen hyödyntämiseen, kuten lataamiseen, tarkasteluun ja yhdistämiseen. Palveluun voi ladata aineistoja IDA:sta.

 

IDA on avoimen tieteen kansallinen palvelu. Pääsy aineistoon voidaan myöntää projektiryhmän sisällä tai laajemmin. Palvelu on tarkoitettu valmiiden tutkimusaineistojen ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. Palvelua ei suositella käytettäväksi aineistoille, joita vielä prosessoidaan aktiivisesti.

Palvelu ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille.

IDAan tallennetut aineistot ovat ehdolla myös pitkäaikaissaatavuuden turvaavaan FAIRdata PAS -palveluun.

Projektin vastuuhenkilön tulee hakea palvelun käyttöoikeutta organisaationsa IDA-yhteyshenkilöltä. Kullekin ammattikorkeakouluille on varattu kiintiö IDA-tallennuksia varten.

Lisätietoja IDAsta.

 

 

Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.

 

EUDAT on European Data Infrastructuren ylläpitämä tallennus- ja jakopalvelu.

 

Zenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.

 

re3data.org - Registry of Research Data Depositories
- data-arkistojen hakupalvelu
- haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

 

Creative Commons -lisenssit

Aineistojen avaamisessa suositellaan lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. On myös tärkeä huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset ja vaatimukset, lain ja tutkimusetiikan lisäksi.

Avoin tiede ja tutkimus -hanke suosittelee tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) lisenssiä.

Lisenssinvalitsin.

Tutkimustulokset käyttöön