Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa - aineistonhallinnan opas: Avoimuus TKI-projektivalmistelussa

Aineistonhallintaa alusta lähtien

Turun ammattikorkeakoulussa suositellaan osana hyvää aineistonhallintatapaa, että TKI-projekteissa laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma. Jos hankkeessa käsitellään huomattavia määriä dataa, henkilötietoja ja/tai muita aineistoja aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen suositellaan erinomaista työkalua DMPTuuli, jonka Turun AMK:n pääkäyttäjään saa yhteyden koko organisaation yhteisestä avoimen TKI-toiminnan helpdeskistä osoitteessa openscience@turkuamk.fi.

Aineistonhallinnan suunnitelma auttaa jäsentämään aineiston keräämistä, organisointia, käyttöä, säilyttämistä ja avaamista muiden käyttöön. Se on osa TKI-projektin kokonaissuunnittelua ja dokumentaatiota. Moni rahoittaja vaatii sitä ja se on tarpeen myös tutkimusluvan eettisessä käsittelyssä.

Aineistonhallinnan keskeisiä periaatteita tulee miettiä ennen aineiston keräämistä, yksityiskohtia voi täsmentää myös TKI-prosessin aikana. Suunnitelman tulisi kattaa aineiston koko elinkaari. Suunnitelmallinen aineistonhallinta palvelee myös myöhempiä käyttötarpeita.

On syytä selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat ja miten TKI-projekti voidaan toteuttaa niin, että avoimuus toteutuu mahdollisimman hyvin. Myös erityyppisten aineistojen julkaisuajankohtaa ja julkaisukanavia kannattaa pohtia. Kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi, sillä varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä.

 • Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. on syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle - See more at: http://avointiede.fi/mita-tutkimusaineisto-on#sthash.YeEwfYea.dpuf

Monet rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa ja tarjoavat sen tekemiseen mallipohjia, joista moni on käytettävissä aikaisemmin mainitun DMPTuulin kautta. Avoimesta julkaisemisesta aiheutuu kuluja, jotka tulee ottaa huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa ja budjetissa.

Jos rahoittaja ei edellytä aineistonhallintasuunnitelmaa tai jos tutkimusta ei tehdä ulkopuolisella rahoituksella, toimitaan oman organisaation aineistonhallintaohjeiden mukaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

DMPTuuli-työkalu aineistonhallinnan suunnittelun apuna

DMPTuulissa on ammattikorkeakouluille oma suomenkielinen aineistonhallintasuunnitelman mallipohja. Sen lisäksi Tuulissa on valittavana joidenkin rahoittajien vaatimusten mukaisia mallipohjia.

Työkalu ohjaa aineistonhallintasuunnitelman tekemistä seuraavien kysymysten avulla:

 • Millaista aineistoa kerätään tai uudelleen käytetään?
 • Missä tallennusformaatissa aineisto tulee olemaan?
 • Miten aineisto dokumentoidaan?
 • Miten aineiston eheys ja laatu varmistetaan ja dokumentoidaan?
 • Miten aineisto tallennetaan ja varmuuskopioidaan?
 • Miten huolehdit pääsyoikeuksista suojataksesi aineiston?
 • Kuinka tutkimusetiikasta huolehditaan?
 • Miten immateriaalioikeudet otetaan huomioon?
 • Miten ja koska aineisto on muiden hyödynnettävissä?
 • Missä, miten ja kuka voi hyödyntää pitkäaikaissäilytettävää aineistoa?
 • Onko datan arkistoinnin ja jakamisen kustannukset huomioitu?

Eettinen ennakkoarviointi, tutkimuslupa , tietosuoja ja rekisteriseloste

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteellisten tutkimusalojen eettisiä periaatteita.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.

TENKin ohjeet: Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Tutkimuslupa anotaan siltä kohdeorganisaatiolta, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi tarvitaan suostumus tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä.

Henkilötietojen tietosuojan vaatimukset tulee ottaa huomioon jo hankkeen alkuvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelmassa selvitetään, mitä henkilötietoja hankkeessa on tarpeen kerätä tai käsitellä. Samalla on arvioitava, täyttyvätkö henkilötietolain tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Rekisteriseloste tai tietosuojaseloste tulee laatia ennen aineiston keruuta aina, kun tutkimusaineisto tulee sisältämään henkilötietoja. Sitä edellytetään tavallisesti myös eettisessä ennakkoarvioinnissa ja myös tutkittavilla on oikeus tutustua siihen. Jos tutkimusaineistona on ilman tutkittavan suostumusta hankittuja rekisteripohjaisia arkaluonteisia tietoja, rekisteriseloste toimitetaan myös tietosuojavaltuutetulle.

Tutustu tarkemmin:

Lisäksi: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettisen toimikunnan esittely ja ohjeita (Intranet-Messissä)

Lisätietoja ja neuvoja saat myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettisten asioiden tukihenkilöltä (Jaani Kuusela).

 

Rahoitus ja rahoittajien aineistonhallintaa koskevia vaatimuksia

Business Finland on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja edellyttää rahoittamiltaan tutkiusprojekteilta avointa tieteellistä julkaisemista ja aineistonhallintasuunnitelmaa.

 

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.

Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen.

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta tieteellisten, vertaisarvioitujen artikkelien avointa julkaisemista. Myös muiden tieteellisten julkaisutyyppien avoimuutta suositellaan. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.

H2020 Programme:
Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ohjeet: Open Access Guidelines for research results funded by the ERC

"From 2017 onwards, all Horizon 2020 grantees are required to provide access to the data underlying their scientific publications and to provide access to other research data of their choice. In principle all research data should be made openly available but exceptions can be made upon request by the grantee. The top three reasons to opt-out are privacy concerns, intellectual property rights, or when publication might jeopardise the project’s main objective."

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies

Hyödynnä valmiita aineistoja, julkaisuja ja tutkimusinfrastruktuureja

Etsin on palvelu, jolla voi sekä kuvailla tutkimusaineistoja että etsiä niitä.


Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa.

 

Uusia aineistoja

Loading ...

re3data.org - Registry of Research Data Depositories
- data-arkistojen hakupalvelu
- haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

 

 

Lisää tietoa aineistonhallinnasta

Ota yhteyttä

Kaipaatko tukea aineistonhallintaan tai avoimeen julkaisemiseen?

Ota yhteyttä sähköpostitse openscience@turkuamk.fi